Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. Tadeusz Kościuszko

Wyciąg z regulaminu w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy Gardeja. Na podstawie UCHWAŁY Nr XIX / 114 / 2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 17 września 2008 roku  

 § 2.

   Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla ucznia może przyznać szkoła.

§ 3.

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom:
  1) klas IV - VI szkoły podstawowej,
  2) klas I - III gimnazjum po zakończeniu klasyfikacji za pierwsze półrocze roku szkolnego lub po klasyfikacji końcowej danego roku szkolnego.
 2.  Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  1) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał średnią ocenę co najmniej 5,00 z zastrzeżeniem pkt 4,
  2) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium otrzymał z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą,
  3) w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął znaczący sukces w przedmiotowym konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty przynajmniej na szczeblu powiatu lub osiągnął znaczący sukces na szczeblu wojewódzkim w innym konkursie, olimpiadzie wymagającym szczególnego zaangażowania w zdobywanie wiedzy z określonej dziedziny,
  4) w wyjątkowych wypadkach, jeżeli uczeń zajmie czołowe miejsce na olimpiadzie wojewódzkiej może otrzymać stypendium za wyniki w nauce nie spełniając warunków określonych w pkt 1.
 3.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  1) w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął znaczący sukces sportowy na szczeblu wojewódzkim w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub osiągnął inny znaczący sukces sportowy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w różnych dyscyplinach sportowych,
  2) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego,
  3) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium otrzymał z zachowania ocenę wzorową bądź bardzo dobrą.

§ 4.

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach przyznanych środków budżetowych.
 2. Dyrektor szkoły powołuje 3 osobową komisję stypendialną, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

§ 5.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do regulaminu, składa wychowawca klasy do przewodniczącego komisji stypendialnej.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2, składa do przewodniczącego komisji stypendialnej nauczyciel wychowania fizycznego uczący danego ucznia.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe powinny być złożone do przewodniczącego komisji stypendialnej w ciągu 7 dni od posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§ 6.

 1. Komisja stypendialna opiniuje złożone wnioski o przyznanie stypendium.
 2. Komisja stypendialna ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawcę we wniosku informacje, będące w jej posiadaniu.
 3. Komisja może zwrócić się do innych osób lub instytucji o informacje, które uwzględni w swojej opinii.
 4. Komisja ustala listę stypendystów na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków, biorąc pod uwagę wysokość przyznanych środków budżetowych przez organ prowadzący.
 5. Lista stypendystów jest zatwierdzana przez komisję w formie głosowania jawnego zwykłą większością głosów ( w przypadku jednakowej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego komisji ).
 6. Opinie komisji stypendialnej są prawomocne w przypadku udziału w posiedzeniu co najmniej 2/3 składu komisji.
 7. Posiedzenia komisji są protokołowane.


§ 7.


   Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Uchwała Rady Gminy

Lepsza SZKOŁA
marzec 2020
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dzisiaj imieniny
Balbiny, Kamila, Kornelii
Urodziny obchodzą
Jutro
Kacper z klasy IIIA
Wszystkiego najlepszego ;-))
panujący zodiak
BARAN
TRWAJĄ WAKACJE
sylwester za 275 dni
KALENDARIUM
miesiąca
Światowy Dzień Społecznych, środków Przekazu, obchodzony w Europie Zachodniej.
ZŁOTA MYŚL
Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia.
PITAGORAS
3711411
Gimnazjum im. Tadeusza Kosciuszki w Wandowie
   Copyright © kaiman 2002-2020