Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. Tadeusz Kościuszko

Wyciąg z regulaminu w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy Gardeja. Na podstawie UCHWAŁY Nr XIX / 114 / 2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 17 września 2008 roku  

 § 2.

   Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla ucznia może przyznać szkoła.

§ 3.

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniom:
  1) klas IV - VI szkoły podstawowej,
  2) klas I - III gimnazjum po zakończeniu klasyfikacji za pierwsze półrocze roku szkolnego lub po klasyfikacji końcowej danego roku szkolnego.
 2.  Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  1) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał średnią ocenę co najmniej 5,00 z zastrzeżeniem pkt 4,
  2) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium otrzymał z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą,
  3) w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął znaczący sukces w przedmiotowym konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty przynajmniej na szczeblu powiatu lub osiągnął znaczący sukces na szczeblu wojewódzkim w innym konkursie, olimpiadzie wymagającym szczególnego zaangażowania w zdobywanie wiedzy z określonej dziedziny,
  4) w wyjątkowych wypadkach, jeżeli uczeń zajmie czołowe miejsce na olimpiadzie wojewódzkiej może otrzymać stypendium za wyniki w nauce nie spełniając warunków określonych w pkt 1.
 3.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  1) w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnął znaczący sukces sportowy na szczeblu wojewódzkim w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub osiągnął inny znaczący sukces sportowy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w różnych dyscyplinach sportowych,
  2) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego,
  3) w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium otrzymał z zachowania ocenę wzorową bądź bardzo dobrą.

§ 4.

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach przyznanych środków budżetowych.
 2. Dyrektor szkoły powołuje 3 osobową komisję stypendialną, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

§ 5.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do regulaminu, składa wychowawca klasy do przewodniczącego komisji stypendialnej.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2, składa do przewodniczącego komisji stypendialnej nauczyciel wychowania fizycznego uczący danego ucznia.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe powinny być złożone do przewodniczącego komisji stypendialnej w ciągu 7 dni od posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§ 6.

 1. Komisja stypendialna opiniuje złożone wnioski o przyznanie stypendium.
 2. Komisja stypendialna ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawcę we wniosku informacje, będące w jej posiadaniu.
 3. Komisja może zwrócić się do innych osób lub instytucji o informacje, które uwzględni w swojej opinii.
 4. Komisja ustala listę stypendystów na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków, biorąc pod uwagę wysokość przyznanych środków budżetowych przez organ prowadzący.
 5. Lista stypendystów jest zatwierdzana przez komisję w formie głosowania jawnego zwykłą większością głosów ( w przypadku jednakowej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego komisji ).
 6. Opinie komisji stypendialnej są prawomocne w przypadku udziału w posiedzeniu co najmniej 2/3 składu komisji.
 7. Posiedzenia komisji są protokołowane.


§ 7.


   Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Uchwała Rady Gminy

Lepsza SZKOŁA
luty 2020
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
dzisiaj imieniny
Małgorzaty, Marty, Nikifora
panujący zodiak
RYBY
TRWAJĄ WAKACJE
sylwester za 313 dni
KALENDARIUM
miesiąca
Tydzień Pełnego Uśmiechu, obchodzony z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
Dzień Myśli Braterskiej, obchodzony przez organizacje skautowe.
ZŁOTA MYŚL
Ludzie samolubni nie są zdolni kochać innych, ale tak na prawdę nie są tez zdolni kochać siebie.
ERICH FROMM
3639746
Gimnazjum im. Tadeusza Kosciuszki w Wandowie
   Copyright © kaiman 2002-2020